Gidrawlik ulgamlarynyň köpüsinde nasosyň haýsy görnüşi ulanylýar?

Gidrawlikada islendik ulgamyň ýüregi nasosda ýerleşýär.Dogry nasosy saýlamak, gidrawlik ulgamyňyzyň netijeliligini we işleýşini döredip ýa-da bozup biler.Nasoslaryň köp görnüşiniň arasynda gidrawlik ulgamlaryň köpüsinde agdyklyk edýän biri bar - gidrawlik dişli nasos.Ygtybarlylygy, ýönekeýligi we köp taraplylygy sebäpli, agyr enjamlardan başlap, senagat proseslerine çenli dürli programmalar üçin ilkinji saýlama boldy.

Gidrawlik ulgamlarynda nasoslaryň roly

Gidrawlik ulgamlar, suwuklyklar arkaly energiýany netijeli geçirmek ukyby sebäpli gurluşyk, oba hojalygy, önümçilik we howa giňişligi ýaly köp pudaklarda ulanylýar.Nasoslar mehaniki energiýany gidrawliki energiýa öwürmek, silindrler, hereketlendirijiler we klapanlar ýaly dürli komponentleri işletmek üçin zerur güýji we hereketi üpjün etmek arkaly bu ulgamlarda möhüm rol oýnaýar.

Gidrawlik dişli nasos

Dürli gidrawlik nasoslaryň arasynda gidrawlik dişli nasoslar iň meşhurydyr.Onuň meşhurlygyny birnäçe möhüm aýratynlyklar we peýdalar bilen baglanyşdyrmak bolar.

Pleönekeý we ygtybarly: Gidrawlik dişli nasoslar, siňdiriş we çykaryş kamerasyny emele getirmek üçin birleşýän diňe iki dişli bolup, ýönekeý dizaýny bilen tanalýar.Bu dizaýn, dişli nasosy ýokary ygtybarly edip, mehaniki näsazlyk mümkinçiligini azaldýar.Simpleönekeý gurluşyklary saklamak we abatlamak aňsatdygyny aňladýar, şonuň üçin iş wagty arzan düşýän pudaklarda giňden ulanylýar.

Netijeliligi: Gidrawlik dişli nasoslar ýokary göwrümli netijeliligi bilen bellidir.Diýmek, basyş üýtgemeleri bilen hem yzygiderli we öňünden aýdyp boljak gidrawliki nebit akymyny üpjün edýär.Köp goýmalarda takyklyk üçin möhüm bolan hemişelik akym tizligini saklamakda ökde.

Ykjam ululygy: Gidrawlik dişli nasoslar, beýleki nasos görnüşleri bilen deňeşdirilende has ykjam we ýeňil.Bu olary ykjam enjamlar we uçar ýaly çäkli ýa-da agram çäklendirmeleri bolan programmalar üçin amatly edýär.

gidrawlik nasoslar (2)

Köpdürlüligi: Gidrawlik dişli nasoslar dürli gidrawliki ýag ýapyşyklaryna gowy laýyk gelýär we dürli iş şertlerine uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.Pes we ýokary ýapyşykly suwuklyklary hem dolandyryp bilýärler we bu köpugurlylyk dürli talaplary bolan pudaklarda möhüm artykmaçlykdyr.

Çykdajylaryň netijeliligi: Gidrawlik dişli nasoslar, beýleki görnüşler bilen deňeşdirilende has arzan bolup, köp programmalar üçin özüne çekiji görnüşe öwrülýär, esasanam çykdajylaryň netijeliligi möhüm bolan pudaklarda.

Pes ses: Dişli nasoslaryň ýene bir görnükli aýratynlygy, olaryň asuda işlemegi.Olaryň dykyzlaýjy enjamlary, beýleki nasos görnüşlerine garanyňda az ses çykarýar, bu ses derejesini peseltmeli şertlerde ep-esli artykmaçlykdyr.

Gidrawlik dişli nasoslaryň goşundylary

 

Gidrawlik dişli nasoslar dürli programmalarda ulanylýar:

Gurluşyk enjamlary: Ekskawatorlar, buldozerler we kranlar köplenç agyr ýükleri gazmak, götermek we herekete getirmek üçin zerur güýji üpjün etmek üçin gidrawliki dişli nasoslara bil baglaýarlar.

Fermer enjamlary: Traktorlar, kombaýnlar we beýleki ferma enjamlary, rul, lift we elektrik togy ýaly dürli gurallary we ulgamlary işletmek üçin gidrawlik dişli nasoslary ulanýarlar.

Önümçilik enjamlary: Gidrawlik pressler, sanjym galyplaýjy maşynlar we metal emele getiriji enjamlar takyk gözegçilik we ýokary güýç çykarmak üçin gidrawlik dişli nasoslara bil baglaýarlar.

Aerokosmos senagaty: Uçar gidrawlik ulgamlary, dişli teleskopik, flap dolandyryş we tormoz ulgamlary ýaly funksiýalary ýerine ýetirmek üçin dişli nasoslary ulanýar.

Awtoulag pudagy: Gidrawlik dişli nasoslar hereketlendirijilerde tigirleriň tekiz öwrülmegine kömek etmek üçin elektrik dolandyryş ulgamlarynda ulanylyp bilner.

Senagat awtomatizasiýasy: Gidrawlik dişli nasoslar, konweýerler we material işleýiş ulgamlary ýaly dürli senagat awtomatlaşdyryş programmalarynda ulanylýar.

Deňiz goşundylary: Deňiz we deňiz enjamlary, wilkanyň işleýşi, ýükleri dolandyrmak we rul dolandyryşy ýaly meseleler üçin gidrawliki dişli nasoslara bil baglaýar.

gidrawlik nasoslar (1)

Gidrawlik dişli nasoslaryň geljegi

Senagat ösmegini dowam etdirýär we has netijeli we dowamly çözgütleri talap edýärkä, gidrawliki dişli nasoslar täzeliklerden goranmaýar.Üznüksiz gözleg we ösüş dişli nasoslaryň öndürijiligini, ygtybarlylygyny we daşky gurşaw taýdan arassalygyny ýokarlandyrmaga gönükdirilendir.Bu gidrawliki ulgamlaryň umumy netijeliligini ýokarlandyrmak, energiýa sarp edilişini azaltmak we gidrawlik suwuklyklaryň daşky gurşawa täsirini azaltmak boýunça tagallalary öz içine alýar.


Iş wagty: 17-2023-nji oktýabr