Hil we özleşdirme

Biz kim

1: Saýlanan çig mal
Çig mallary, öň gapagy, nasos korpusyny, arka gapagy we içerki bölekleri we bölekleri berk saýlaň, gurnama synagy we hiline gözegçilik etmek üçin berk talap edilýär.

2: durnukly öndürijilik
Her bir gurluş aktuar dizaýn, içki gurluş berk birikdirilen we işleýşi durnukly bolup, ony has çydamly, könelmäge, täsire çydamly we pes ses çykarýar

3: Güýçli poslama garşylyk
Önümçilik prosesinde gowy poslama garşylygy, açyk reňki we gowy metal gurluşy bolan dürli prosesler ulanylýar.

poocca2

Özbaşdaklaşdyrma

pookka (1)

Gidrawlik öndürijisi hökmünde size hödürläp bilerisadaty çözgütlerüýtgeşik zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin.Markaňyzyň gidrotehniki önümleriniň bahasyny takyk we täsirli görkezmegini üpjün etmek üçin maksatly diňleýjilere habar beriň.

“Poocca” yzygiderli önümler bilen üpjün etmekden başga-da, ýöriteleşdirilip bilinjek ýörite model önümlerini özleşdirýärnasos korpusynda zerur ölçeg, gaplama görnüşi, adyň ýazgysy we nyşany

Müşderi görkezmeleri

 

 

Pookka, gidrawlik pudagy boýunça dünýäniň çar künjeginden alyjylar tarapyndan biragyzdan makullanýar.Pookka adamlary, müşderileriň ynamyna mynasyp bir kompaniýadygymyzy subut etdiler.Gidrawlik önümlerini gözleýän bolsaňyz we diňe bizi görýän bolsaňyz, talaplaryňyzy derrew ibermekden çekinmäň.Geliň, pookka size hyzmat edeliň we iň oňat gidrawlik çözgütleri bilen üpjün edeliň.

poocca