Habarlar

 • Rexroth klapan näme?

  Rexrot klapanlary, suwuklyklaryň akymyna gözegçilik etmek üçin dürli pudaklarda giňden ulanylýan senagat klapanlarynyň bir görnüşidir.Bu klapanlar, gidrawlik tehnologiýasy boýunça tejribesi bilen tanalýan nemes kompaniýasy Rexroth tarapyndan taslanyldy we öndürildi.Ygtybarly öndürijilik we ösen aýratynlyklar bilen Rexro ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik nasosyň sesini nädip azaltmaly?

  Has ýuwaş gidrawlik ulgamlary üçin innowasion çözgütleri tapyň!Bu makalada, gidrawlik nasoslaryň öndürýän sesini azaltmak, has amatly we täsirli iş gurşawyny üpjün etmek üçin döredilen strategiýalary we usullary öwrenýäris.Katalog: Gidrawlik nasos sesini azaltmak tehnologiýasy Optimizasiýa ...
  Koprak oka
 • Ro Christmasdestwo gidrawliki arzanladyşlar we mugt sowgatlar

  Ro Christmasdestwo ýakynlaşdygyça, dürli pudaklarda sarp edijileriň ünsüni çekmek üçin dürli mahabatlar başlandy.Gidrotehnika pudagynda kuwwatly kärhana hökmünde POOCCA ýakynda müşderilere birnäçe ýeňillikli hereket hödürlemek üçin Täze ýyl baýramçylygyndan öňki kampaniýanyň başlandygyny habar berdi ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik klapany nädip bejermeli?

  Gidrawlik klapany bejermek, gidrawlik ulgamyň ýörelgelerine, gurluşyna we işleýşine çuňňur düşünmegi talap edýän ýokary tehniki iş.Bu makala gidrawlik klapanlary sökmek, gözden geçirmek we ýygnamak barada jikme-jik maglumat berer.1. Gidrawlik klapan sökmek Prep ...
  Koprak oka
 • Dişli nasos iki ugurda işläp bilermi?

  Dişli nasoslaryň mümkinçiliklerini öwreniň: Iki ugurda-da işläp bilerlermi?1. Giriş: Dişli nasos we onuň iş prinsipine düşüniň 2. Dişli nasosyň bir taraplylygy we adaty işleýiş tertibi 3. Iki ugurda işlemek üçin niýetlenen dişli nasoslaryň mysallary 4. Dogry nasosy kesgitlemek ...
  Koprak oka
 • Porzin nasoslarynyň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?

  Porzin nasoslary gidrawliki ulgamlaryň işçi güýji bolup, dürli programmalary işletmekde möhüm rol oýnaýar.Inersenerler, ulgam dizaýnerleri we pudak hünärmenleri bu nasoslaryň artykmaçlyklary we çäklendirmeleri bilen tanyş bolmalydyrlar.1. Porşon nasosynyň artykmaçlyklary: Netijelilik möhümdir: Pis ...
  Koprak oka
 • Porşon nasosy ýa-da diafragma nasosy has gowy näme?

  Porzin nasosy bilen diafragma nasosynyň arasyndaky saýlama, ýörite ulanyşa we talaplara baglydyr.Nasosyň her görnüşiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Porzin nasosy: Üstünlikleri: efficiencyokary netijelilik: Piston nasoslary netijeliligi bilen tanalýar we ýokary basyş döredip biler.Takyk ...
  Koprak oka
 • Singleeke gatly nasos bilen goşa zolakly nasosyň arasynda näme tapawut bar?

  Gidrawlik ulgamlar önümçilikden, gurluşykdan başlap, howa giňişligine we awtoulag pudagyna çenli pudaklaryň durmuş ganydyr.Bu ulgamlaryň merkezinde mehaniki energiýany gidrawliki güýje öwürmekde möhüm rol oýnaýan boş nasos ýerleşýär.Veke vane nasoslar we goşa nasoslar iki c ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ulgamlarynyň köpüsinde nasosyň haýsy görnüşi ulanylýar?

  Gidrawlikada islendik ulgamyň ýüregi nasosda ýerleşýär.Dogry nasosy saýlamak, gidrawlik ulgamyňyzyň netijeliligini we işleýşini döredip ýa-da bozup biler.Nasoslaryň köp görnüşiniň arasynda gidrawlik ulgamlaryň köpüsinde agdyklyk edýän biri bar - gidrawlik dişli nasos.Ygtybarlylygy sebäpli ...
  Koprak oka
 • Wan nasoslarynyň üç görnüşi haýsylar?

  Wan nasoslarynyň üç görnüşi haýsylar?

  Gidrawlik in engineeringenerçiligi pudagynda, gidrawliki nasoslaryň nuanslaryna düşünmek, olaryň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň açarydyr.Gidrawlik nasoslar netijeliligi, köptaraplylygy we dürli amaly bilen tanalýar.Bu makalada üç sany esasy görnüşe içgin serederis ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik klapany nädip tanamaly?

  Gidrawlikanyň çylşyrymly dünýäsinde dürli gidrawlik klapanlary kesgitlemek we düşünmek ulgamyň işleýşini gowulandyrmak üçin möhümdir.Bu giňişleýin makala, gidrotehnika hünärmenlerine we höwesjeňlerine çuňňur un üpjün etmek üçin giňişleýin gollanma bermek üçin döredildi ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik dişli hereketlendiriji nähili işleýär?

  Gidrawlik dişli hereketlendirijileriň işleýşi barada öwreniň Gidrawlik pudagynda esasy rol oýnaýan komponent gidrawlik dişli hereketlendirijidir.Bu enjamlar, gurluşykdan başlap, takyk we güýçli hereket gözegçiligini talap edýän önümçiliklerde ulanylýar.Bu düşünişmekde ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/11