Hyzmatlar we şahadatnamalar

Hyzmat et

POOCCA onlaýn müşderi hyzmat topary

Satuwdan öňki hyzmat: Soraglara gyssagly, hünärli jogap, önümiň jikme-jik maglumatlary we saýlamaga kömekbelli bir üçin iň laýyk gidrawlik çözgüdiamaly.Satyn almagyň kararlaryny kabul etmegiňizi üpjün etmek üçin size önümiň sazlaşyklylygy, öndürijiligi optimizasiýa we çykdajylaryň netijeliligi barada görkezmeler berler.

Satuw goldawyndan soň: Önüm meselesi, näsazlyklary düzetmek ýa-da kepillik talaplary ýüze çykan halatynda öz wagtynda we netijeli kömek edýärler.Poocca müşderi hyzmat toparymyz ýakyn we duýgur bolar,aladalary çözmek we meseleleri derrew çözmek.

Eltip beriş wagty: pookka önümleriň öz wagtynda iberilmegini we eltilmegini üpjün etmek üçin netijeli logistika we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak ulgamyna eýedir.Bolarystakyk üpjün ediňwagt çaklamalaryna ýolbaşçylyk ediň, bolup biläýjek gijikdirmeleri işjeň ýagdaýda habarlaşyň we bozulmany azaltmak üçin zerur çäreleri görüň.Mundan başga-da, hödürläp bilerisçalt eltip bermeküçin mümkinçiliklergyssagly sargytlar, talap edilýän möhletde önümiňizi almaga mümkinçilik berýär.

Goýmalar

Senagat enjamlary:Gidrawlik nasoslar gidrawlik pressler, sanjym galyplaýjy maşynlar we metal emele getiriji maşynlar ýaly dürli senagat maşynlarynda ulanylýar.Şekilleri emele getirmek, şekillendirmek we basmak üçin zerur güýç berýär.

Gurluşyk enjamlary:Gurluşykda gidrawlik nasoslar ekskawatorlar, ýükleýjiler, buldozerler we kranlar ýaly agyr enjamlary güýçlendirýär.Bu maşynlara agyr ýükleri aňsatlyk bilen götermäge we hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Awtoulag pudagy:Gidrawlik nasoslar sürüjä tigirleri has kyn öwürmekde kömek etmek üçin awtoulag güýji dolandyryş ulgamlarynda ulanylýar.

Oba hojalygy:Traktorlar we hasyl ýygýanlar ýaly oba hojalyk enjamlary, goşundylara gözegçilik etmek we ekerançylyk amallaryny netijeli ýerine ýetirmek üçin gidrawlik nasoslary ulanýarlar.

Deňiz:Gidrawlik nasoslar dürli deňiz goşundylarynda, şol sanda rul ulgamlarynda, ýaý atyjylarda we gaýyklarda we gämilerde gysgyçlarda ulanylýar.

Nebit we gaz:Nebit we gaz pudagynda gidrawlik nasoslar guýy burawlamakda, önümçilikde we transport işlerinde möhüm rol oýnaýar.

Magdançylyk:Gidrawlik nasoslar dag burawlamak, magdan çykarmak we material işlemek ýaly meseleler üçin magdan enjamlarynda ulanylýar.
Material işlemek:Forkliftler we beýleki materiallary gaýtadan işleýän enjamlar köplenç ammarlarda we önümçilik desgalarynda agyr zatlary götermek we herekete getirmek üçin gidrawlik nasoslara bil baglaýarlar.

pookka (5)

Şahadatnamalar

POOCCA-nyň köp şahadatnamasy we hormaty bar:
Şahadatnamalar: nasoslar, dişli nasoslar, hereketlendirijiler we reduktorlar üçin patent şahadatnamalary.CE, FCC, ROHS.Horors: kärdeş kärdeşler arkalaşygy, dogruçyl kärhanalar, Hytaý-Afrika ykdysady we söwda hyzmatdaşlygy üçin satyn alyş bölümlerini maslahat berýärler.