Singleeke gatly nasos bilen goşa zolakly nasosyň arasynda näme tapawut bar?

Gidrawlik ulgamlar önümçilikden, gurluşykdan başlap, howa giňişligine we awtoulag pudagyna çenli pudaklaryň durmuş ganydyr.Bu ulgamlaryň merkezinde mehaniki energiýany gidrawliki güýje öwürmekde möhüm rol oýnaýan boş nasos ýerleşýär.Veke vane nasoslar we goşa vane nasoslar iki umumy görnüş bolup, hersiniň öz artykmaçlyklary we amaly goşundylary bar.Hünärmenler we gobbiistler arasyndaky tapawutlary gözden geçirip, aýratyn zerurlyklaryna laýyk nasos saýlanda habarly karar berip bilerler.

Veke nasos nasosy

1. Dizaýn: Adyndan görnüşi ýaly, bir kameraly nasos, eksantrik kamera halkasynyň içinde aýlanýan ýekeje zolakly nasosy öz içine alýar.Bu dizaýn ýönekeý we ykjam konfigurasiýany üpjün edýär.

2. Netijelilik: leeke zolakly nasoslar ýokary mehaniki netijeliligi bilen bellidir.Bleke pyçak dizaýny pes sürtülme we iş wagtynda minimal energiýa ýitgisine mümkinçilik berýär.Bu netijelilik, energiýany tygşytlamagyň ileri tutulýan ugurlary üçin amatly edýär.

3. Sesi level derejesi: Iki gatly nasoslar bilen deňeşdirilende, bir sürtülýän nasoslar köplenç pes sürtülme we has ýönekeý dizaýn sebäpli has ýuwaş işleýär.Sesiň hapalanmagy alada goýýan programmalarda sesiň derejesini peseltmek peýdaly bolup biler.

4. Volumetriki netijelilik: Bu nasoslar, adatça has ýokary göwrümli netijeliligi hödürleýär.Ulgamyň işleýşini goldamak üçin möhüm bolan gidrawlik ýagyň yzygiderli we durnukly akymyny üpjün edýärler.

5. Programma: leeke zolakly nasoslar, adatça kiçi gidrawliki enjamlar, maşyn gurallary we pes güýji talaplary bolan senagat goşundylary ýaly pes we orta akym tizligini talap edýän ulgamlarda ulanylýar.

GIDRAULIK VAN nasosy (2)

Iki gatly nasos

1. Dizaýn: Iki gatly nasosyň iki sany awtoulagy bar, hersi öz kamerasynyň içinde aýlanýar.Bu goşa pyçakly gurnama, has ýokary akym tizligini we basyşy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

2. Akym: Ekiz zolakly nasoslar ýokary akymy we basyşy talap edýän programmalar üçin amatly bolup, güýç talap edýän agyr tehnika we ulgamlar üçin ideal edýär.

3. Basyş ukyby: Gurluşyk enjamlary, awtoulag güýji dolandyryş ulgamlary we gidrawliki pressler ýaly ýokary basyşy talap edýän programmalarda ýokarydyr.Iki pyçak dizaýny has güýçli basyş işlemäge mümkinçilik berýär.

4. atylylygyň ýaýramagy: Iki gatly nasoslar has uly akymlary dolandyryp bilýänligi sebäpli has gowy ýylylyk paýlamak ukybyna eýe.Bu, gyzgynlygyň öňüni almak üçin termiki dolandyryş möhüm ähmiýete eýe bolan programmalarda amatlydyr.

5. Köpdürlüligi: singleeke zolakly nasoslar bilen deňeşdirilende goşa zolakly nasoslar has köptaraply we has giň programmalary dolandyryp biler.Adatça üýtgeýän akymy we ýokary güýç çykaryşyny talap edýän ulgamlar üçin saýlanýar.

GIDRAULIK VAN nasosy (1)

Jemleýji

Veke tekerli nasoslar we goşa zolakly nasoslaryň hersiniň öz artykmaçlyklary bar we belli bir gidrawliki programmalara laýyk gelýär.Ikisiniň arasyndaky saýlama akym tizligi, basyş talaplary, energiýa netijeliligi we ses sesleri ýaly faktorlara baglydyr.Gidrawlik pudagyndaky hünärmenler üçin bu tapawutlara düşünmek, aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän nasosy saýlamak möhümdir.

Gysgaça aýtsak, ýeke-täk nasoslar ýönekeýligi, ýokary mehaniki netijeliligi we pes ses derejesini hödürleýär we olary pes güýji talaplary bolan programmalar üçin amatly edýär.Beýleki tarapdan ekiz nasoslar ýokary akymly, ýokary basyşly programmalarda ýokary bolup, olary agyr tehnika we awtoulag pudagynda aýrylmaz edýär.

Gidrawlik pudagynyň ösmegini dowam etdirýärkä, bir zolakly we iki gatly nasoslar dizaýnda we öndürijilikde gowulaşar, ulanyş gerimini hasam giňelder we dürli pudaklarda gidrawliki ulgamlaryň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrar.


Iş wagty: 20-2023-nji oktýabr