Porşon nasosy ýa-da diafragma nasosy has gowy näme?

Porzin nasosy bilen diafragma nasosynyň arasyndaky saýlama, ýörite ulanyşa we talaplara baglydyr.Nasosyň her görnüşiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.

Piston nasosy:

Üstünlikleri:

Efficiencyokary netijelilik: Piston nasoslary netijeliligi bilen bellidir we ýokary basyş döredip biler.
Takyk gözegçilik: Akymyň tizligine we basyşyna ajaýyp gözegçilik edýärler.
Dürli ýapyşyklar üçin amatly: Piston nasoslary pes we ýokary ýapyşykly suwuklyklary dolandyryp biler.

porşen nasosy (2)
Adetmezçilikleri:

Arassa suwuklyklar üçin çäklendirilen: Porşon nasoslary bölejik maddalaryna we abraziw materiallara duýgur bolup biler.
Bejeriş: Möhürlerde we pistonlarda könelmek we ýyrtylmak mümkinçiligi sebäpli has köp tehniki hyzmat talap edip biler.
Diafragma nasosy:

Üstünlikleri:

Köpdürlüligi: Diafragma nasoslary dürli suwuklyklary, şol sanda poslaýjy we abraziw serişdeleri dolandyryp biler.
Pes hyzmat: Olarda az hereket edýän bölekler bar, bu köplenç tehniki hyzmatyň talaplarynyň azalmagyna getirýär.
Süýümler üçin amatly: Diaphragma nasoslary suwuklyklary asylan gaty jisimler bilen işlemekde täsirli.
Adetmezçilikleri:

Has pes netijelilik: Diafragma nasoslary, adatça ýokary basyşlarda porşen nasoslaryndan has az täsir edýär.
Pressureokary basyşly programmalar üçin çäkli: Örän ýokary basyşy talap edýän programmalar üçin amatly bolup bilmez.
Gysgaça aýtsak, porşen nasosy bilen diafragma nasosyny saýlamak programmanyň aýratyn zerurlyklaryna baglydyr.Takyklyk, ýokary basyş we arassa suwuklyklar zerur bolsa, porşen nasosy has gowy saýlama bolup biler.Başga bir tarapdan, köpugurlylyk, abraziw ýa-da poslaýjy materiallara garşylyk we pes hyzmat etmek has möhüm bolsa, diafragma nasosy ileri tutulýan wariant bolup biler.

porşen nasosy (1)

Pookkanyň köp modeli barporşen nasoslary.Islegleriňizi we soraglaryňyzy derrew iberiň, biz size gysga wagtda jogap bereris we sitatalar we ýeňillikli arzanladyşlar bilen üpjün ederis.
100% alternatiw marka satylýar: Rexroth, Parker, Wikers, enuken…


Iş wagty: Oktýabr-24-2023