Wan nasoslarynyň üç görnüşi haýsylar?

Gidrawlik in engineeringenerçiligi pudagynda, gidrawliki nasoslaryň nuanslaryna düşünmek, olaryň mümkinçiliklerini durmuşa geçirmegiň açarydyr.Gidrawlik nasoslar netijeliligi, köptaraplylygy we dürli amaly bilen tanalýar.Bu makalada üç sany esasy nasos görnüşine içgin serederis we olaryň gurluşygy, peýdalary, tehniki hyzmaty we amaly goşundylary barada söhbet ederis.

1. Gidrawlik görnüşli nasos görnüşi:
Düwürtükli nasoslar, adatça, üç esasy görnüşe bölünýär: deňagramly däl nasoslar, deňagramly nasoslar we üýtgeýän süýşýän nasoslar.

A. Deňagramsyz awtoulag nasosy:
Deňagramsyz üýtgeýän nasoslar, üýtgewsiz üýtgeýän nasoslar diýlip hem atlandyrylýar, ulgamyň içinde deň däl basyş paýlanyşyny döredýän asimmetrik mikroawtobuslar bilen häsiýetlendirilýär.Bu nasoslar dizaýnda has ýönekeý, tygşytly we pes basyşly programmalar üçin ygtybarly.

B. Balansly nasos:
Munuň tersine, deňagramly nasoslar, hatda basyşyň paýlanmagyny üpjün edýän simmetrik tertipli mikroawtobuslary ýerleşdirdiler.Olaryň deňagramly dizaýny, has ýokary netijeliligi we öndürijiligi üpjün edip, has giň basyşlary talap edýänleri goşmak bilen has giň programmalar üçin amatly edýär.

C. Üýtgeýän üýtgeýän nasos:
Üýtgeýän üýtgeýän nasoslar üç görnüşiň iň köp görnüşli.Olaryň özboluşly aýratynlygy, süýşmegi sazlamak, şeýlelik bilen akymy we basyşy dolandyrmak ukybydyr.Bu nasoslar ýokary netijelidir we ýük ýa-da talap üýtgemeleri köp bolan ulgamlarda ulanylyp bilner.

lQDPJwxFPjJy8FDNAfTNA4SwsGTdOjLn1nwFGMs8QQA6BQ_900_500

2. Wane nasosynyň netijeliligi we gurluşy:
Wane nasosyň netijeliligi gidrawliki goşundylarda esasy meseledir.Düwürtükli nasosyň gurluşy, kameranyň halkasyna eksantrik görnüşde oturdylan rotory we merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen daşyna uzalýan mikroshemalary öz içine alýar.Bu dizaýn, nasosyň netijeli işlemegine mümkinçilik berýän dürli göwrümli kameralara sebäp bolýar.

3. Wane nasos goýmasy:
Wane nasoslary dürli gidrawlik ulgamlarynda giňden ulanylýar, şol sanda:
Awtoulag senagaty: Wane nasoslary, ygtybarlylygy we netijeliligi sebäpli köplenç rulda we gidrawliki tormoz ulgamlarynda ulanylýar.
Material işleýiş enjamlary: Forkliftleriň we konweýerleriň aýrylmaz bölegi bolup, tekiz, takyk gidrawliki işlemegi üpjün edýär.
Senagat enjamlary: Wane nasoslary gidrawlik presslerde, sanjym galyplaýjy maşynlarda we guýma enjamlarynda ulanylýar we ýokary basyşlary aňsatlyk bilen dolandyryp bilýär.
Oba hojalygy enjamlary: Traktorlar we kombaýnlar, gidrawlik ulgamlaryny güýçlendirmek üçin meýdan nasoslaryna bil baglaýarlar, meýdan öndürijiligini ýokarlandyrýarlar.
Aerokosmos: Wane nasoslary gonuş dişli teleskoping, uçarlaryň howpsuzlygyna we ygtybarlylygyna goşant goşmak ýaly programmalarda ulanylýar.

lQDPJxWB7d7dcFDNAfTNA4SwEGRgJvQgrR8FGMs8QQA6Aw_900_500

4. Van nasosyň artykmaçlyklary we hyzmaty:
Düwürtükli nasoslaryň esasy artykmaçlyklaryndan biri, olary saklamagy aňsatlaşdyrýan ýönekeýligi.Pyçagy çalyşmak we dogry ýaglamak ýaly yzygiderli tehniki hyzmat, dürli nasoslarda bu nasoslaryň uzak ömrüni we ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin möhümdir.

Tehnologiýa öňe gitmegi bilen gidrawlik in engineeringenerçiligi pudagy mundan beýläk-de täzelik üçin taýýarlanýar we boş nasoslar bu dinamiki meýdanyň özeni bolup galar.

 


Iş wagty: 13-2023-nji oktýabr